Σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, οι εισφορές που καταβάλλουν σε μηνιαία βάση όσα πρόσωπα ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες (κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εταίροι ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ο μονοπρόσωπος εταίρος καθώς και ο διαχειριστής ΙΚΕ) προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Δεδομένου του υψηλού μέσου ποσοστού πληθωρισμού για το 2022 (8-9%), τα ποσά των εισφορών θα αυξηθούν ανάλογα, εκτός εάν υπάρξει νομοθετική παρέμβαση που να προβλέπει μηδενική ή μικρότερη αύξηση. Υπενθυμίζεται ότι από 01/03/2020 οι ασφαλιστικές εισφορές των παραπάνω προσώπων έχουν αποσυνδεθεί πλήρως από τα έτη εργασίας, τα δηλωθέντα εισοδήματα αλλά και από το ύψος του κατώτατου μισθού, με αποτέλεσμα η κατάταξη σε μία από τις έξι «ασφαλιστικές κατηγορίες» να γίνεται αποκλειστικά ύστερα από ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου. Οι μηνιαίες εισφορές των κατηγοριών αυτών για κύρια σύνταξη και κλάδο υγείας κυμαίνονται σήμερα από 210 ευρώ έως 566 ευρώ. Σημειώνεται ότι αυξήσεις αναμένονται και στις εισφορές επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου εφάπαξ παροχών.

Μισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα ως ελεύθεροι επαγγελματίες ενδέχεται να επηρεαστούν, ομοίως, από τις επικείμενες αυξήσεις.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, τα πρόσωπα που ασφαλίζονται ως μισθωτοί (απασχολούμενοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αμειβόμενα μέλη Δ.Σ. κ.λπ.) και ασκούν παράλληλα και δραστηριότητα για την οποία έχουν υποχρέωση ασφάλισης ως ελεύθεροι επαγγελματίες (άσκηση δραστηριότητας ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή συμμετοχή σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή Μ.ΙΚΕ) καταβάλλουν εισφορές μόνον επί της μισθωτής απασχόλησης για όσο αυτή διαρκεί, υπό την προϋπόθεση ότι οι μηνιαίες εισφορές εργαζομένου και εργοδότη καλύπτουν το ποσό των 252 ευρώ («2η ασφαλιστική κατηγορία»). Ωστόσο, μετά την αύξηση του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας, όσα ασφαλισμένοι δεν καλύπτουν πλέον το σύνολο των εισφορών μέσω της μισθωτής απασχόλησης, καλούνται να καταβάλλουν την όποια διαφορά. Το ίδιο θα ισχύσει για τους παράλληλα απασχολούμενους που είχαν επιλέξει οικειοθελώς ανώτερη κατηγορία ασφάλισης ως ελεύθεροι επαγγελματίες (3η έως 6η ασφαλιστική κατηγορία).