Νέα

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ 3

1. Θεσμικό Πλαίσιο • ΠΝΠ 20.3.2020 (Α’ 68), «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, Α’ 83) όπως ισχύει. • […]

25 Αυγούστου 2020
Ενημέρωση/ Τροποποίηση στην σύσταση και λειτουργία Ε.Π.Ε.

Τροποποίηση του Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του Ν.3190/1955 αναφορικά με την λειτουργία των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), στα εξής κατά βάση σημεία: Ορίζεται ότι η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων μίας Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και με […]

16 Μαΐου 2018