Νέα

Ενημέρωση/ Τροποποίηση στην σύσταση και λειτουργία Ε.Π.Ε.

Τροποποίηση του Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ Τροποποιούνται – συμπληρώνονται διατάξεις του Ν.3190/1955 αναφορικά με την λειτουργία των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), στα εξής κατά βάση σημεία: Ορίζεται ότι η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων μίας Ε.Π.Ε. δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) ευρώ. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης Ε.Π.Ε. και με τη […]

16 Μαΐου 2018