1. Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25-45 ετών

  ΣΚΟΠΟΣ

  Η κατάρτιση 10.000 ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και η δημιουργία 7.500 νέων θέσεων εργασίας για την πρόσληψή τους.

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  Ιδιωτικές επιχειρήσεις, με προτεραιότητα σε επιχειρήσεις της πράσινης οικονομίας.

  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
  Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-45 ετών.

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ
  Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 80 ώρες και η διάρκεια της απασχόλησης είναι 6 μήνες.

  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
  • Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 25-30 ετών, δηλαδή 1.022€ μηνιαία (6.132€ συνολικά), και 80% για την πρόσληψη ανέργων 31-45 ετών, δηλαδή 817,60€ μηνιαία (4.906€ συνολικά).
  • Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (δείτε τη Δημόσια Πρόσκληση), η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές) για πρόσληψη άνεργων σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση – έως 1.000€ μηνιαία για ανέργους 25-30 ετών και έως 800€ μηνιαία για ανέργους 31-45 ετών.
  • Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

 1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

  Α: Για 3.000 ανέργες/ους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

  ΣΚΟΠΟΣ
  Η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργες/ους που ανήκουν σε ειδικές και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ
  Εγγεγραμμένοι/ες στο μητρώο της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους, που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: • Άτομα με Αναπηρία • Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας • Άτομα που ολοκλήρωσαν πρόγραμμα απεξάρτησης • Αποφυλακισμένα Άτομα • Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο • Διεμφυλικά πρόσωπα • Θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και • Ενήλικα άτομα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του Ε.Κ.Κ.Α

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  • Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα
  • Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρίες ΟΤΑ που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα καθώς και επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

  Β: Για 7.000 ανέργες/ους που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

  ΣΚΟΠΟΣ
  Η δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για ανέργους/ες που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

  ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ
  • Μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως 8 ετών και 6μηνη ανεργία
  • Άνεργοι/ες άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία
  • Άνεργοι/ες με 24μηνη ανεργία
  • Άνεργοι/ες που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης
  • Άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών
  • Άνεργοι/ες Ρομά (με 6μηνη ανεργία σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού)

  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα