Η εμβληματική Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» απευθύνεται σε επιχειρήσεις και σε ερευνητικούς Οργανισμούς που επιθυμούν να υλοποιήσουν ερευνητικά έργα σε συγκεκριμένους θεματικούς τομείς όπως οι ψηφιακές τεχνολογίες, τα υλικά και η βιομηχανία, η υγεία, τα φάρμακα,  η ιατρική τεχνολογία, οι μεταφορές και άλλες.  

Οι επιχειρήσεις μπορούν να εκτελέσουν έργα έρευνας και ανάπτυξης με κίνητρο την επιχορήγηση δαπανών σε ποσοστό μέχρι και 80%.  

Οι βασικές δαπάνες που επιχορηγούνται είναι (α) δαπάνες προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών αλλά και (β) άλλες δαπάνες όπως δαπάνες έρευνας επί συμβάσει, αποσβέσεις οργάνων, εξοπλισμού, κτιρίων και γηπέδων για όσο καιρό χρησιμοποιούνται στο έργο καθώς και πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που σχετίζονται με το έργο.   

Έτσι, η δράση αυτή είναι ιδανική για τις επιχειρήσεις που απασχολούν εξειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να καινοτομήσουν και, σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις ή και με έναν ερευνητικό φορέα, να παράξουν νέα προϊόντα ή και υπηρεσίες.    

Η συγκεκριμένη δράση όμως δεν ευνοεί τη συμμετοχή επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν εμπειρία και τεχνογνωσία σε αντίστοιχες προκηρύξεις διότι η υποβολή των προτάσεων απαιτεί αφενός τη συγγραφή μίας πολύ ανταγωνιστικής ερευνητικής πρότασης που να μπορεί να λάβει υψηλή βαθμολογία σε διάφορους ποιοτικούς δείκτες και αφετέρου την υποβολή μεγάλου όγκου εγγράφων όπου η οποιαδήποτε έλλειψη έχει ως ποινή την απόρριψη της πρότασης. Επιπλέον, η υλοποίηση των έργων διέπεται από ένα δύσκαμπτο πλαίσιο υλοποίησης που δεν επιτρέπει πολλές παρεκκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό τόσο στο επίπεδο του προϋπολογισμού όσο και της ομάδας έργου.     

Για τους λόγους αυτούς προτρέπουμε τις επιχειρήσεις (και τις συμπράξεις) να εξασφαλίσουν πριν την υποβολή (α) τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και (β) τον κατάλληλο τεχνικό σύμβουλο. Και οι δυο θα τις συνδράμουν τόσο στην υποβολή όσο και στην υλοποίηση του έργου.     

Οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν στη δράση με μία ή και περισσότερες προτάσεις στις παρακάτω τέσσερις παρεμβάσεις:     

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη μόνο από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις. Μέγιστος προϋπολογισμός αίτησης: 800.000€.   
Παρέμβαση II: Συμπράξεις μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων με έναν ή περισσότερους Ερευνητικούς Οργανισμούς. Μέγιστος προϋπολογισμός αίτησης: 2.000.000€   
Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων από μία μόνο επιχείρηση. Μέγιστος προϋπολογισμός αίτησης: 2.000.000€   
Παρέμβαση IV: Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις (μέγιστος προϋπολογισμός αίτησης: στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe)     

Ημερομηνία λήξης υποβολών 
– Παρέμβαση Ι: Τετάρτη 10.07.2024, ώρα 15:00 
– Παρέμβαση ΙΙ: Τετάρτη 17.07.2024, ώρα 15:00 
– Παρέμβαση ΙΙΙ και IV: η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024, ώρα 15:00.   

Δείτε περισσότερα για τα βασικά σημεία της δράσης, την αναλυτική περίληψη και τις περιοχές παρέμβασης κάνοντας κλικ στο παρακάτω λινκ

Μάθε περισσότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συνεργάτη μας κ. Στέλιο Χαριτάκη στην εταιρεία Qix  -Σύμβουλοι Στρατηγικής Ανάπτυξης-.
Τηλ. επικοινωνίας 210 76 20 103.