Κατά τον φορολογικό έλεγχο σε προσωπική εταιρία διαπιστώθηκε ότι έλαβε περισσότερα του ενός φορολογικά στοιχεία με αξία μικρότερη των 500 ευρώ, την ίδια ημέρα και από τον ίδιο προμηθευτή, τα οποία, επιπλέον, έφεραν και συνεχόμενη αρίθμηση. Κατά συνέπεια, ο φορολογικός έλεγχος έκρινε ότι πρόκειται ενιαίες συναλλαγές που σκοπίμως είχαν διασπασθεί σε μικρότερες ώστε αυτές να μην ξεπερνούν τα 500€, και ως εκ τούτου να εκ φεύγουν των διατάξεων περί μη έκπτωσης των δαπανών, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει γίνει με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμών, και συνεπώς η πρακτική αυτή αποτελεί τεχνητή διευθέτηση.