Η ισχύς της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2021 (Π.Κ. 16/1-7-2021) που είχε παραταθεί μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023 (Π.Κ. 15/30-6-2022), παρατείνεται εκ νέου με τους ίδιους όρους, στο σύνολο της, από τη λήξη της συμβατικής ισχύος της προηγούμενης παράτασής της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η απόφαση για την παράταση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έχει συνυπογραφεί από:

α) τον ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), β) τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), γ) την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), δ) τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ε) τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), καθώς και τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), με τους νόμιμους εκπροσώπους τους, συμφωνούν τα επιπλέον κριτήρια και παράμετροι της σύμβασης.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά την απόφαση:

  • Άρθρο 1: Παράταση Ισχύος 
    Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που ισχύει από το 2021 (Π.Κ. 16/1-7-2021), και που είχε ήδη παραταθεί έως την 30ή Ιουνίου 2023 (Π.Κ. 15/30-6-2022), παίρνει εκ νέου παράταση με τους ίδιους όρους έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.
  • Άρθρο 2: Σύσταση Νομικού Προσώπου
    Καθώς επιβεβαιώνεται η δέσμευση του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2022, συμφωνείται η δημιουργία ενός νέου νομικού προσώπου τύπου αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ονομαζόμενο «Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΛΕΚ)», σύμφωνα με τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 15, παράγραφος 5 του Ν. 4921/2022.